Chocolate decoration

สอนเทคนิค อุณหภูมิ 
ขึ้นรูป การใช้อุปกรณ์ ฯลฯ
สอนทำป้ายวันเกิด ลวดลายต่าง ๆ

Chocolate decoration

สอนทำช็อกโกแลตตกแต่ง "ไม่มีพื้นฐาน สามารถเรียนได้" 

เรียนเดี่ยว สอนให้ทำจริง ลงมือปฎิบัติจริงทุกขั้นตอน 

โทร 08-9000-5885

**หากวัน เวลา ไม่ตรงตามตาราง กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรช็อกโกแลตตกแต่ง: ราคา 5,500 บาท

เรียน 1 วัน เวลา 9.00-16.00 น.